Accés

Perfil d'ingrés

La titulació està adreçada a estudiants amb interès en el disseny, anàlisi i fabricació de sistemes mecànics y mecatrònics. L’estudiant d’Enginyeria Mecànica requerirà d’una bona base en coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic, a mes a mes d’una bona disposició per al treball en equip. Totes aquestes característiques facilitaran el desenvolupament de les diferents activitats i assignatures emmarcades en el pla d’estudis de la titulació, que de forma global i com a enginyeria impliquen una capacitat de adaptació y plantejament en vers de diversos problemes i situacions de forma inherent. 

 

Vies d'accés

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar aquesta o una altra de les enginyeries industrials, fan la preinscripció, i són assignats, a una entrada única, comú a tots aquests graus. En aquest enllaç es pot trobar més informació.

Es pot trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Per accedir als estudis de grau hi ha diverses vies d’accés:

TENINT EL TÍTOL DE:

  • Batxillerat + PAU o COU + PAU, amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que s’hagi cursat. Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç. Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. En aquest enllaç es pot consultar quines matèries dels graus són reconegudes

 TENINT QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI

  La nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.4

 HAVENT SUPERAT LES PROVES PER A PERSONES GRANS

  • Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  • Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  • També podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Es pot trobar més informació en aquest enllaç.

 VENINT D’UNA ALTRA UNIVERSITAT I/O D’UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Es pot fer-ho per dues vies diferents:

  • Accés normal mitjançant la preinscripció universitària. Quan hagi estat admès, es pot trobar més informació per seguir el procés en aquest enllaç.
  • Mitjançant reconeixementde les assignatures aprovades en els estudis d'origen amb uns crèdits i un programa equivalent al d'aquest centre. Es pot trobar més informació en aquesta pàgina. Si com a mínim són reconeguts 30 ECTS corresponents al primer curs de la titulació, es podrà accedir sense necessitat de realitzar la preinscripció universitària. Altrament s'ha de fer la preinscripció en els terminis oficials. Trobareu el termini i el procediment per sol·licitar-ho en aquest enllaç.

Cal accedir a preinscripció universitària per formalitzar-la, excepte en el cas que s'hagi reconegut 30 ECTS

ACCÉS PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS

Per accedir a estudis universitaris, s'ha de tenir en compte que els procediments a seguir depenen dels estudis que s'hagin acreditat i també dels que es vulguin cursar. En aquest enllaç es pot trobar més informació.

Entrada única a Pre-inscripció: Tronc comú Enginyeria Industrial - Lleida

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les tres enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, a Lleida (Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat) fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom:

"Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Agrupació) (Lleida)"

El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes tres titulacions de la branca industrial de Lleida i de les dues titulacions de la branca industrial del campus Igualada (Enginyeria Química i Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística) per tant, permet a l'alumne disposar de la flexibilitat d'escollir la seva enginyeria a partir de 3r curs.