Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Lleida
Publicació BOE: BOE-A-2009-2893

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

 

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102101 Càlcul FB 1 9
102104 Física 1 FB 1 6
102107 Química FB 1 6
102106 Expressió Gràfica 1 FB 1 9
102100 Àlgebra Lineal FB 2 6
102105 Física 2 FB 2 6
102108 Organització d'Empreses B 2 6
102109 Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102113 Ciència dels Materials FB 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102102 Mètodes Numèrics B 1 6
102110 Teoria de Mecanismes B 1 6
102112 Mecànica de Fluids B 1 6
102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
102103 Mètodes Estadístics B 2 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 B 2 6
102114 Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102115 Automatització Industrial FB 2 6
102305 Elasticitat i Resistència de Materials 1 FB 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Organització de la Producció B 1 6
102301 Enginyeria Tèrmica 2 B 1 6
102303 Teoria de Màquines B 1 6
102306 Elasticitat i Resistència de Materials 2 B 1 6
102308 Materials per a la Fabricació Mecànica B 1 6
102302 Enginyeria de Fluids B 2 6
102304 Càlcul i Disseny de Màquines B 2 6
102307 Estructures i Construccions Industrials B 2 6
102309 Tecnologies de Fabricació B 2 6
102310 Expressió Gràfica 2 O 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102314

Prácticas Tuteladas en Empresa

B 1 15
102300 Oficina Tècnica O 1 6
  Optativa 1 O 1 6
  Optativa 2 O 2 6
  Optativa 3 O 2 6
102315 Treball de Fi de Grau O 2 15
101434 Matèria Transversal O 2 6

 

Optatives

Construcció sostenible:

Instal·lacions:

Mecatrònica:

Mobilitat:

Més informació d'interès

Correquisit

Una assignatura esdevé correquisit d'una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenirla aprovada.
 
Aquí podeu trobar els correquisits entre les assignatures optatives del grau.

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.