Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102101 CÀLCUL T 9
102104 FÍSICA I T 6
102106 EXPRESSIÓ GRÀFICA I T 9
102107 QUÍMICA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102100 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102101 CÀLCUL T 9
102104 FÍSICA I T 6
102105 FÍSICA II T 6
102108 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102109 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
102113 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102116 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
102118 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102103 MÈTODES ESTADÍSTICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102111 ENGINYERIA TÈRMICA I B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102114 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102115 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
102305 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102117 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
102301 ENGINYERIA TÈRMICA II B 6
102303 TEORIA DE MÀQUINES B 6
102306 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II B 6
102308 MATERIALS PER A LA FABRICACIÓ MECÀNICA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102302 ENGINYERIA DE FLUIDS B 6
102304 CÀLCUL I DISSENY DE MÀQUINES B 6
102307 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS B 6
102309 TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ B 6
102310 EXPRESSIÓ GRÀFICA II B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101431 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE I O 6
101432 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE II O 6
101433 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE III O 6
102136 MECATRÒNICA I O 6
102300 OFICINA TÈCNICA B 6
102311 INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES I O 6
102314 PRÀCTIQUES TUTELADES EMPRESA B 15
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102137 MECATRÒNICA II O 6
102138 MECATRÒNICA III O 6
102312 INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES II O 6
102313 INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES III O 6
102314 PRÀCTIQUES TUTELADES EMPRESA B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101435 MOBILITAT 1 O 6
101436 MOBILITAT 2 O 6
101437 MOBILITAT 3 O 6
102315 TREBALL DE FI DE GRAU B 15