Objectius i competències

La professió de graduat en Enginyeria Mecànica capacita per exercir les sortides professonals relacionades amb:

  • La construcció, el muntatge i el manteniment de qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic.
  • Els dissenys i els assajos de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
  • L'estudi amb elements fi nits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
  • La programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
  • La participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquesta mena d'activitats.
  • El treball a l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
  • L’exercici lliure de la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

Per obtenir aquest perfil professional la institució que imparteix la titulació ha de garantir que es compleixen uns objectius i que s'adquireixen unes competències. El llistat de compentències i objectius el podeu trobar al següent enllaç: Objectius i Competències. Aquestes competències s'associen a cadascuna de les assignatures del Pla d'Estudi d'acord a la següent Taula de Competències.