Treball de Fi de Grau

El treball de final de titulació és una de les matèries incloses en els plans d’estudi de totes les titulacions de grau i màster. En el grau en Enginyeria Mecànica, el treball final de grau (TFG) té 15 ECTS, s'ha de fer en l'últim curs i ha de ser un treball que cada estudiant (o grup d'estudiants) realitza sota l'orientació d'un director o dos codirectors. Aquest treball permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Normativa

Reglament del Treball de final del grau. 

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFG cal tenir presentada la proposta de TFG. Per presentar la proposta s'han de tenir superats 180 crèdits.
 • Per fer la presentació del TFG cal tenir totes les assignatures superades dels cursos anteriors i tenir cursades o superades les assignatures de 4t curs.

En aquest enllaç trobareu els terminis i requisits per presentar el TFG.

Director i codirectors del treball

Cada treball tindrà un director o dos codirectors. El director o un dels codirectors haurà de ser un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència a la titulació.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un membre del professorat ha d'actuar com a codirector.

Proposta

La proposta del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col•laboració educativa universitat–empresa.
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o codirector) i del coordinador de la titulació.

Matrícula

La matriculació dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFG dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

 

Avaluació del treball

El treball s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continuada. La nota final serà fruit de les notes de quatre ítems:

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFG a realitzar. Serà avaluat pel director.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFG i les decisions preses. Serà avaluat pel director.
 • Document final del TFG (50%). Memòria final del TFG. Serà avaluat pel director.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Les notes corresponents als diferents ítems serà recollida pel director a través del Portafoli d'Avaluació Continuada del TFG, disponible en aquest enllaç.

Tribunal

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l'EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors formarà part del tribunal.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es fa a proposta del director, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del treball

El dipòsit del TFG s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en aquest enllaç.

La defensa del TFG podrà fer-se entre l'1 d'octubre i el 15 de setembre del curs acadèmic on s'ha matriculat el treball.

Premi Enginy

Cada any el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleidam (CETILL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) convoquen el premi al millor Treball Final de Grau de la titulació de Grau en Enginyeria MecànicaPer a més informació podeu consultar aquest enllaç